บริษัท อิมพอร์แทนท์ แอคเค้าท์ จำกัด

บริการของเรา

01 ด้านการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภท ทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ ไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เริ่มต้น 7,900 บาท
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เเริ่มต้น 7,900 บาท

02 ด้านจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

เรามีทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชีงบการเงินและเรามีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • ให้คำแนะนำการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

03 ด้านการยื่นแบบภาษี

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ด้านประกันสังคม

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

04 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางบัญชีให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว