บริษัท อิมพอร์แทนท์ แอคเค้าท์ จำกัด

บทความ

ใบเสร็จแยกค่าของ กับ ค่าแรงหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ใบเสร็จแยกค่าของ กับ ค่าแรงหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่ารายการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นลักษณะไหน ระหว่าง มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า กับ มุ่งความสําเร็จของงาน

เงินได้พึงประเมิน บุคคลธรรมดา

เงินได้พึงประเมิน บุคคลธรรมดา

เงินได้ คือ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับมาแล้วทำให้เรารวยขึ้น โคยเฉพาะเงินได้ที่ทำให้เรามีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายจะเรียกชื่อเฉพาะว่า “เงินได้พึงประเมิน”