ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่ารายการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นลักษณะไหน ระหว่าง มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า กับ มุ่งความสําเร็จของงาน

1.มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

  • มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า = ขายสินค้า ลักษณะจะเป็นเน้นขายสินค้า แต่บางครั้งอาจจะมีบริการช่วยติดตั้งเล็กๆ น้อยๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าทําให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่น ซื้อแอร์แถมบริการติดตั้ง, ซื้อเครื่องซักผ้าแถมบริการติดตั้ง เป็นต้น
  • สรุป: มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า ผู้ขายออกบิลเฉพาะค่าสินค้า ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ขายออกบิลแยกค่าสินค้า กับ ค่าบริการออกจากกัน ให้เราทําการหักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะค่าบริการเท่านั้น

2.มุ่งความสําเร็จของงาน

  • มุ่งความสําเร็จของงาน = สัญญาจ้างทําของ คือสัญญาซึ่งผู้รับจ้างตกลงจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเมื่อผลสําเร็จแห่งการที่ทํานั้น
    สาระสําคัญของสัญญาจ้างทําของอยู่ที่ผลสําเร็จของงาน ดังนั้น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับจ้างทําของ ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทําของ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  • สรุป: มุ่งความสําเร็จของงาน หักภาษี ณ ที่จ่าย จาก ค่าของ + ค่าแรง
    **หมายเหตุ ไม่ว่าจะแยกรายการหรือรวมรายการก็หักค่าของ + ค่าแรง**