เปิดคลินิก ต้องเสียภาษีอย่างไร

เปิดคลินิก ต้องเสียภาษีอย่างไร

เมื่อคุณหมอตั้งใจจะเปิดคลินิกจะต้องมีการวางแผนทางด้านการเงิน และการบริหารที่ดี เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว 1.ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลก่อน ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง เมื่อมีการขึ้นทะเบียนแล้ว ธุรกิจจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฌ)...
เงินได้พึงประเมิน บุคคลธรรมดา

เงินได้พึงประเมิน บุคคลธรรมดา

เงินได้ คือ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับมาแล้วทำให้เรารวยขึ้น โคยเฉพาะเงินได้ที่ทำให้เรามีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายจะเรียกชื่อเฉพาะว่า “เงินได้พึงประเมิน””ภาษีเงินได้ ถือเป็นภาษีชนิดหนึ่งที่รัฐเรียกเก็บจากผู้มีเงินได้ทุกคนในประเทศ...
ใบเสร็จแยกค่าของ กับ ค่าแรงหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ใบเสร็จแยกค่าของ กับ ค่าแรงหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่ารายการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นลักษณะไหน ระหว่าง มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า กับ มุ่งความสําเร็จของงาน 1.มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า = ขายสินค้า ลักษณะจะเป็นเน้นขายสินค้า...